NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4031/NHNN-TD
V/v: Cho vay vượt 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại đối với khách hàng

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2006

Kính gửi: TổngGiám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại

Việc thực hiện quy định về cho vay vượt 15 % vốntự có của ngân hàng thương mại trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhấtđịnh, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án quan trọng phục vụ phát triểnkinh tế xã hội của đất nước. Mặt khác, việc thực hiện quy định này giúp cácngân hàng thương mại phân tán rủi ro, cân đối vốn hài hoà giữa các ngành, thànhphần kinh tế.

Để tiếp tục thực hiện thống nhất việc xem xét chophép cho vay vượt 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nướchướng dẫn một số nội dung sau:

1. Các ngân hàng thương mại tăng cường công tác huyđộng vốn, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng. Các ngân hàng khi xem xét chovay vốn phải cân đối hài hoà giữa các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế trêncơ sở an toàn và hiệu quả.

2. Trong trường hợp nhu cầu vay vốn của một kháchhàng vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại thì thực hiện như sau:

2.1. Đối với những dự án đã được Thủ tướng Chínhphủ cho phép cho vay vượt 15% vốn tự có, trường hợp ngân hàng thương mại quyết địnhcho vay thì ngân hàng cho vay vượt 15 % vốn tự có báo cáo Thống đốc Ngân hàngNhà nước để được phê duyệt mức cho vay tối đa đối với từng trường hợp cụ thể.

2.2. Đối với những dự án chưa được Thủ tướng Chínhphủ cho phép cho vay vượt 15% vốn tự có nhưng thuộc đối tượng qui định tại Mục3 Công văn này, ngân hàng thương mại báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đểđược xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ về cho vay vượt 15% vốn tự có theo quyđịnh tại Luật các tổ chức tín dụng.

Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việccho vay vượt 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước sẽ thôngbáo để ngân hàng thương mại thực hiện.

3. Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định mức chovay tối đa đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép cho vay vượt 15%vốn tự có hoặc xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức cho vay tối đađối với các dự án đầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép cho vay vượt 15% vốn tự có theo nguyên tắc:

- Khách hàng vay vốn để thực hiện dự án trọng điểm,các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đấtnước.

- Dự án mà ngân hàng thương mại cho vay đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư.

- Các ngân hàng thương mại đã xem xét cho vay hợpvốn theo quy chế đồng tài trợ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành nhưngnhu cầu vay vốn của khách hàng vẫn vượt quá 15 % vốn tự có của ngân hàng thươngmại.

- Trong trường hợp ngân hàng thương mại cho vay đãtích cực mời các ngân hàng thương mại khác cho vay hợp vốn nhưng không có ngânhàng thương mại nào tham gia, ngân hàng thương mại cho vay báo cáo cụ thể đểNgân hàng Nhà nước xem xét quyết định.

4. Báo cáo gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước của ngânhàng thương mại với những nội dung chính sau đây:

- Báo cáo về dự án mà ngân hàng thương mại có nhucầu cho vay vượt 15% vốn tự có.

- Mức cho vay tối đa, vượt 15% vốn tự có đối vớikhách hàng gần nhất đã được phê duyệt (nếu có).

- Vốn tự có đến thời điểm báo cáo của ngân hàngcho vay.

- Dư nợ cho vay đối với khách hàng đến thời điểmbáo cáo (DN).

- Số tiền sẽ giải ngân theo các hợp đồng tín dụngđã ký kết với khách hàng (nếu có) (GN).

Trường hợp ngân hàng thương mại đã được phê duyệtmức cho vay tối đa vượt 15% vốn tự có đối với khách hàng thì số tiền sẽ giảingân theo các hợp đồng tín dụng đã ký kết chỉ xác định đối với các dự án đãđược phê duyệt mức cho vay tối đa vượt 15 % vốn tự có.

- Số tiền sẽ cho khách hàng vay để thực hiện dự ánđầu tư (CV).

- Đề nghị về mức cho vay tối đa, vượt 15% vốn tựcó của ngân hàng đối với khách hàng. Trong đó, mức cho vay tối đa, vượt 15% vốntự có của ngân hàng đối với khách hàng (MCVTĐ) được tính bằng công thức: MCVTĐ= DN + GN + CV.

5. Các ngân hàng thương mại chỉ thực hiện cho vayvượt 15% vốn tự có khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nướcvề mức cho vay tối đa đối với từng khách hàng vay vượt 15% vốn tự có của ngânhàng thương mại cho vay.

6. Mức cho vay tối đa, vượt 15% vốn tự có đối vớikhách hàng được duyệt sẽ được tính giảm dần theo số tiền thu nợ đối với các khoảnvay trung dài hạn của khách hàng cho đến khi bằng mức 15% vốn tự có của ngânhàng cho vay.

Mức cho vay tối đa, vượt 15% vốn tự có áp dụng đốivới từng khách hàng, tuy nhiên chỉ áp dụng đối với các dự án đã được duyệt. Cácngân hàng thương mại không được sử dụng mức cho vay tối đa được duyệt đối vớidự án này để cho vay đối với dự án khác.

7. Công văn này thay thế Công văn số 87/CV-NHNN5 ngày 25/01/2000 của Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn,vướng mắc, các ngân hàng thương mại kịp thời báo cáo và đề xuất ý kiến trìnhThống đốc Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý./.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến