BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------------------
V/v: Hướng dẫn công tác thanh tra năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ chương trình công tác năm 2012 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và định hướng công tác của Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung công tác thanh tra của ngành năm 2012 như sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG
Công tác thanh tra của ngành năm 2012 cần bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, để đạt được các mục tiêu:
- Hoàn thành các đề án, chương trình, nhiệm vụ chính trị của ngành trên địa bàn và chung cả nước.
- Giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành quản lý.
- Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời sai phạm đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.
II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC
1. Công tác thanh tra:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ và chỉ đạo của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị, của Sở trên nguyên tắc bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, tăng cường sự phối hợp giữa Bộ, các đơn vị và Sở để tránh chồng chéo, lãng phí và phiền hà cho đối tượng. Các nội dung cụ thể:
1.1. Chủ động thanh tra và tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn; chú trọng việc xác nhận người hướng chính sách như thương binh; đối tượng thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
1.2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động: Chủ động triển khai thực hiện việc phát hành, thu hồi, phân tích, xử lý phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, trọng tâm là các doanh nghiệp xây dựng, khai thác khoáng sản, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giầy, chế biến thủy, hải sản; doanh nghiệp có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Triển khai thanh tra tại những doanh nghiệp không báo cáo kết quả tự kiểm tra theo Phiếu tự kiểm tra hoặc những doanh nghiệp có nhiều sai phạm.
- Điều tra tai nạn lao động. Các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng phải báo cáo ngay về Bộ để xem xét xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ về thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
1.3. Thanh tra việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, trong đó chú trọng đến chính sách đối với trẻ em lao động sớm, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị bạo hành…
1.4. Tiến hành thanh tra diện rộng về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
1.5. Thực hiện công tác thanh tra hành chính, phòng, chống tham nhũng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở phấn đấu thanh tra từ 10 - 20% số cơ quan, đơn vị trực thuộc; quan tâm đến việc “thanh tra lại” theo quy định của Luật thanh tra năm 2010.
2. Công tác giải quyết thư đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân
- Đây là một nhiệm vụ quan trọng, vì vậy yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc Sở giải quyết tích cực, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài, gây hậu quả xấu và khiếu kiện vượt cấp.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công khai, dân chủ và nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
3. Công tác xây dựng lực lượng
­- Củng cố, tăng cường lực lượng thanh tra Sở, bố trí cho cán bộ, thanh tra viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Thanh tra tỉnh, thành phố tổ chức; bố trí cho số cán bộ thanh tra chưa được học nghiệp vụ thanh tra cơ bản tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản.
- Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.
4. Công tác thông tin, báo cáo
Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo theo quy định; coi đây là một tiêu chí trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế để quyết định kế hoạch công tác năm 2012 của Thanh tra Sở; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế để quyết định kế hoạch công tác thanh tra (đối với những đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành), kiểm tra của đơn vị và báo cáo kế hoạch thanh tra, kiểm tra với Bộ (qua Thanh tra Bộ).
Đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để có kế hoạch phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức thực hiện, tránh chồng chéo.
Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổng hợp và là đầu mối tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của toàn ngành.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);
- Thanh tra Chính phủ;
- Vụ TCCB, Vụ III - TTCP;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp thực hiện);
- Lưu VT, TTr.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

>> Xem thêm:  Tranh chấp quyền sử dụng đất khi cho ở nhờ ? Tư vấn về việc lấy lại phần đất tranh chấp ?