BỘ Y TẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4035/YT-QLD
V/v: Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu thuốc giảm đau

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2005

Kính gửi:Bộ Tài chính

Tiếp theo công văn số 2051/YT-QLD ngày22/03/2005 của Bộ Y tế về việc áp mã thuế suất thuế nhập khẩu nhóm thuốc giảmđau và ý kiến của đại diện Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày11/5/2005 giữa đại diện Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược Việt Nam, Vụ Kế hoạch - Tàichính), Tổng Công ty Dược Việt Nam, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý giá - BộTài chính về việc đề nghị Bộ Y tế có ý kiến chính thức về phương án điều chỉnhthuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc giảm đau. Sau khi nghiên cứu, rà soátlại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và để phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế,bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đồng thời bảo hộ hợp lý sản xuất trongnước, góp phần bình ổn giá thuốc trên thị trường, Bộ Y tế đề nghị phương ánđiều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc giảm đau như sau:

1. Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàngthuốc giảm đau trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo hướng:

· Mã hàng 3004 90 59 (loại khác: bao gồm cácthuốc giảm đau khác trừ các thuốc có mã số thuế nhập khẩu từ 3004 90 51 đến3004 90 54) đề nghị điều chỉnh giảm thuế suất từ 10% xuống 0%

· Mã hàng 3004 40 10 (thuốc chứa Morphin hoặccác dẫn xuất của nó dạng tiêm) đề nghị điều chỉnh giảm thuế suất từ 5% xuống 0%

· Mã hàng 3004 90 53 (thuốc chứa Diclofenac) đềnghị tách riêng thành hai dòng thuế khác nhau:

- Chứa Diclofenac dạng uống thuế suất 10%

- Chứa Diclofenac dạng tiêm thuế suất 5%

· Mã hàng 3004 90 92 (thuốc chứa Piroxicam) đềnghị tách riêng thành hai dòng thuế khác nhau:

- Chứa Piroxicam dạng uống thuế suất 10%

- Chứa Piroxicam dạng tiêm thuế suất 0%

2. Sau khi đã thống nhất điều chỉnh thuế suấtthuế nhập khẩu mặt hàng thuốc giảm đau như trên, đề nghị Bộ Tài chính xem xétcho phép các Doanh nghiệp dược phẩm được hoàn lại phần thuế đã nộp theo quyđịnh trước khi điều chỉnh tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp góp phần bình ổngiá thuốc.

3. Trường hợp có vướng mắc về thành phần và côngdụng của thuốc khi áp mã số thuế, đề nghị Bộ Tài chính cần trao đổi với Bộ Y tế(Cục Quản lý Dược Việt Nam) để xem xét, áp mã thuế cho phù hợp.

Bộ Y tế kính chuyển Bộ Tài chính xem xét, giảiquyết theo thẩm quyền và sớm trả lời chính thức các vấn đề nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Trần Thị Trung Chiến