BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 4036/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hải sản Bền Vững;

- Công ty CP CB XNK Thủy sản BR-VT.

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 0206/2015/CV ngày 19/6/2015 của Công ty TNHH Hải sản Bền Vững và công văn số 20/CVCNCTY ngày 15/7/2015 của Công ty CP CB XNK Thủy sản BR-VT đề nghị hướngdẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóatại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến vàđược sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNCNsố 04/2007/QH12 quy định:

"Điều 2. Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhậpcá nhân là cá nhân cư trú và có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luậtnày phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thunhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ ViệtNam. "

- Tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN hướngdẫn:

"Đối với cá nhân không cưtrú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập "

- Tại điểm b, khoản 4, Điều 1 Thôngtư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"b) Cá nhân là người khôngmang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoàilàm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng cóthu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. "

- Tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuếáp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thunhập tại Việt Nam hướng dẫn:

"Điều 2. Đối tượng khôngáp dụng

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoàithực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện nước ngoài:

- Sửa chữa phương tiện vận tải(tàu bay, động tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiếtbị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn có bao gồm hoặc không bao gồm vậttư, thiết bị thay thế kèm theo;

- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảngcáo, tiếp thị trên internet);

- Xúc tiến đầu tư và thương mại,

- Môi giới: bán hàng hóa, cungcấp dịch vụ ra nước ngoài"

Căn cứ theo quy định và hướng dẫnnêu trên thì cá nhân không cư trú làm dịch vụ môi giới tại nước ngoài cho doanhnghiệp Việt Nam bán hàng hóa tại nước ngoài thì thu nhập của cá nhân không cưtrú trong trường hợp này được xác định là thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam. Tổ chức chi trả khoản thu nhập này không khấu trừ thuế TNCN khi chi trả hoa hồng môigiới.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục thuế TP HCM;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Vụ CST, PC (BTC);

-
Vụ PC, CS, HTQT (TCT);
- Lưu: VT,
TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn