BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4037/TCT-KK
V/v hồ sơ giải thể của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Trả lời công văn số 5777/SKHĐT-ĐKĐT ngày3/8/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành phần hồ sơ giải thể của cácdoanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.5, Mục VI Phần B Thông tưsố 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sửdụng, quản lý hóa đơn quy định: “Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn khi sáp nhập,hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phảibáo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn và nộp lại toàn bộ số hóa đơn chưa sửdụng cho cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn trong thời hạnchậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định sáp nhập, hợp nhất, giảithể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngưng hoạt động”.

Căn cứ quy định nêu trên trường hợpngười nộp thuế sử dụng hóa đơn phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơnvà nộp lại toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng cho cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăngký sử dụng hóa đơn trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ khi cóquyết định giải thể. Khi nhận được Quyết định giải thể doanh nghiệp, cơ quanthuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế đối với doanh nghiệp xin giải thể(trong đó bao gồm các bước như kiểm tra về tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ,tình hình nợ đọng thuế…).

Sau khi kiểm tra đầy đủ các thủ tụccơ quan Thuế tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo côngkhai danh sách mã số thuế chấm dứt hiệu lực sử dụng.

Trường hợp Sở KH&ĐT nêu hồ sơgiải thể doanh nghiệp theo quy định tại Điều 28, Nghị định số 139/2007/NĐ-CPngày 5/9/2007 của Chính phủ thì số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng làkhông cần thiết do người nộp thuế đã báo cáo với cơ quan Thuế theo hướng dẫnnêu trên. Như vậy, khi kết thúc giải thể đơn vị gửi hồ sơ chỉ cần có xác nhậnđã quyết toán hóa đơn của cơ quan Thuế là đủ vì Cơ quan Thuế đã thanh quyếttoán và thu hồi hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Kế hoạchvà Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH & ĐT;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Các Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KK&KTT
Phạm Quốc Thái