BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4038/LĐTBXH-BHXH
V/v giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Bộ Tài chính
(Vụ Tài chính – Hành chính sự nghiệp)

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 4264/BHXH-CSXH ngày 04/10/2010 củaBảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cho ý kiến giải quyết một số vướng mắc trongquá trình thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chínhphủ và Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội về trợ cấp hàng tháng đối với người có từ đủ 15 năm đến dưới 20năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Sau khi xem xétnội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội đã dự thảo văn bản trả lời Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đề nghị quý Bộcó ý kiến về nội dung dự thảo văn bản trả lời và gửi về Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội trước ngày 30/11/2010 để tổng hợp, trả lời Bảo hiểm xãhội Việt Nam.

(gửi kèm Côngvăn số 4264/BHXH-CSXH nêu trên và dự thảo văn bản trả lời Bảo hiểm xã hội ViệtNam).

Chân thành cảmơn sự hợp tác của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga