BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4038/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT hàng tồn kho khi giải thể doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 4065/CT-TTHTngày 19/07/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về kê khai thuếGTGT đối với hàng tồn kho khi giải thể doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.5, Mục VI Phần B Thông tưsố 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sửdụng, quản lý hóa đơn quy định: “Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn khi sáp nhập,hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phảibáo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn và nộp lại toàn bộ số hóa đơn chưa sửdụng cho cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn trong thời hạnchậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định sáp nhập, hợp nhất, giảithể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngưng hoạt động”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpngười nộp thuế sử dụng hóa đơn phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơnvà nộp lại toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng cho cơ quan thuế nơi cung cấp hoặcđăng ký sử dụng hóa đơn trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ khicó quyết định giải thể. Khi nhận được Quyết định giải thể doanh nghiệp, cơ quanthuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế đối với doanh nghiệp xin giải thể(trong đó bao gồm các bước như kiểm tra về tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ,tình hình nợ đọng thuế…). Việc thanh lý tài sản, kho tàng… phải được thực hiệntrước khi thanh hủy hóa đơn. Tài sản khi đưa vào vốn kinh doanh và hàng tồn khođã được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào, khi bán thanh lý phải bao gồm thuếGTGT đầu ra để nộp lại ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bình Định được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KK&KTT
Phạm Quốc Thái