TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4039/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV DV Công Ích Quận 7
Địa chỉ : 1414 Huỳnh Tấn Phát , Phú Mỹ, Quận 7.
Mã số thuế : 0301455353

Trả lời văn bản số 182/DVC17 -KTTV ngày22/4/2011 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 1 mục II phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giátrị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực từ 1/1/2009) : “Thuế suất 0%: áp dụng đối vớihàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanhnghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế;hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trườnghợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại tại điểm 1.3 Mục này.”

“ Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụđược cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phithuế quan.”

- Căn cứ công văn số 15057/BTC-TCTngày 27/10/2009 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT : “Các dịch vụ do cơsở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quankhông được áp dụng thuế suất 0% bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng,khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống(trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuếquan).”

- Căn cứ công văn số 1192/TCT-CSngày 12/4/2010 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 17/2009/QĐ-TTg ngày 28/12/2008 của Thủ Tướng Chính Phủ : “Căn cứ quy định tạiđiểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng : Trường hợp cho thuê nhà thuộc sở hữunhà nước áp dụng thuế suất GTGT 10%”

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụthu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt cho các tổ chức cá nhân ở trong khuphi thuế quan (doanh nghiệp chế xuất) để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinhdoanh của các đơn vị này nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 1.2 mục II phầnB Thông tư số 129/2008/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Trường hợp Công ty cho cán bộ, côngnhân viên chức thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì khi thu tiền thuê Công typhải lập hoá đơn GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% kê khai nộp thuế theoquy định.

Cục thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hịên theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 3
- P. PC
- Lưu: HC, TTHT.

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga