BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4039/LĐTBXH-BHXH
V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: ………………………….………………………….

Sau khi thực hiện việc tự kiểm tra,rà soát nội dung khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 về thờiđiểm hưởng lương hưu theo đề nghị của Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội đã soạn thảo dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 152/2006/NĐ-CP (Dự thảo gửi kèm theo).

Đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiếnbằng văn bản về dự thảo Thông tư nêu trên và những vấn đề vướng mắc trong quátrình thực hiện Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 gửi về Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hộitrước ngày 30 tháng 11 năm 2010 đểtổng hợp, hoàn thiện văn bản.

Rất mong sớm nhận được ý kiến củaQuý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân