BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4039/TCHQ-KTTT
V/v Tạm thời chưa hoàn thuế NK từ NSNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Định

Trả lời công văn số 447/HQBĐ-NV ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Cục Hải quan Bình Định về việc chưa hoàn thuế nhập khẩu từ NSNN đối với trường hợp nhập khẩu linh kiện xe máy theo chính sách tỷ lệ nội địa hoá năm 2001 của Công ty sản xuất XNK Công nghiệp Phú Yên. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 4687 TCT/NV3 ngày 9 tháng 12 năm 2002 của Tổng cục Thuế và công văn hướng dẫn số 1282/TCHQ-KTTT ngày 27 tháng 3 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế nhập khẩu xe hai bánh gắn máy:

Đối với Công ty sản xuất XNK Công nghiệp Phú Yên, sau khi quyết toán tỷ lệ nội địa hoá xe gắn máy 2 bánh năm 2001 mà còn được truy hoàn và năm 20 phải truy thu thì thực hiện việc bù trừ số thuế nhập khẩu được truy hoàn cho số thuế nhập khẩu phải truy thu. Tuy nhiên, trường hợp của Công ty sản xuất XNK Công nghiệp Phú Yên nhập khẩu linh kiện xe máy 12.000 bộ theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2002 liên quan đến vụ án đang khởi tố điều tra thì phải chờ đến khi có quyết định xử lý của các cơ quan chức năng mới giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Định được biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức