BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4039/TCT-CS
V/v Chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 989/CT-TTHT ngày 28/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn nghĩa vụ thuế cho Liên danh nhà thầu Vinci Construction Grands Projects - OTV thực hiện dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên (Dự án). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Căn cứ quy định tại Phụ lục II Thông tư 131/1999/TT-BTC ngày 11/11/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1998 thì Dự án "Hệ thống xử lý và thoát nước thải thành phố Thái Nguyên" là dự án được sử dụng khoản vay kho bạc Pháp tài khóa 1998 theo chế độ nhà nước cho vay lại.
- Tại Điểm 7 Mục I Thông tư số 131/1999/TT-BTC nêu trên hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1998 hướng dẫn:
" Các tổ chức và cá nhân Pháp thực hiện các dự án trong khuôn khổ của Nghị định thư Việt - Pháp 1998 được miễn thuế lợi tức công ty, thuế TNCN và các thuế trực thu khác tại Việt Nam. Miễn các loại thuế và phí đánh vào việc thanh toán tiền gốc của Nghị định thư Việt - Pháp 1998. Hàng hóa, trang thiết bị và dịch vụ của các dự án sử dụng nguồn vốn vay của Pháp thuộc Nghị định thư 1998 để phục vụ cho dự án được miễn thuế nhập khẩu theo công văn số 852/CP-QHQT ngày 25/7/1998 của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 3670-TC/TCT ngày 28/7/1999 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính."
- Tại Điều 6 Nghị định thư về tài chính giữa Chính phủ Cộng hòa Pháp và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 1998 quy định:
"Nguồn tài chính vay liên quan đến Nghị định thư này không được chi sử dụng để chi trả bất cứ loại thuế hoặc lệ phí nào tại Việt Nam."
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Liên danh nhà thầu Vinci Contruction Grands Project ký hợp đồng với Ban quản lý dự án thoát nước và nước thải thành phố Thái Nguyên để thực hiện việc cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm bơm; cung cấp thiết bị đường ống, thiết bị đặc chủng cho dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên là Dự án nằm trong khuôn khổ Nghị định thư về tài chính giữa Chính phủ Cộng hòa Pháp và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 1998 và thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 131/1999/TT-BTC ngày 11/11/1999 hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1998 thì Liên danh nhà thầu được miễn các loại thuế theo quy định tại Thông tư số 131/1999/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết./.

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ CST, PC (BTC)
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?