BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 404/BXD-TCCB
V/v: Liên kết đào tạo liên thông lên đại học tại Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hoá năm 2011

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

Kínhgửi: Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hoá

Bộ Xây dựng nhận được Công vănsố 124/2011/CV-ĐT ngày 28/10/2011 của Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hoá vềviệc đề nghị Bộ Xây dựng cho phép Trường được liên kết với Trường Đại học ThànhTây - Hà Nội liên kết mở lớp đào tạo liên thông lên đại học từ năm 2011. Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Trung cấp Xây dựngThanh Hoá liên kết với Trường Đại học Thành Tây - Hà Nội mở lớp đào tạo liênthông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học từ năm 2011 đối với chuyên ngànhxây dựng dân dụng và Công nghiệp và chuyên ngành kế toán;

2. Yêu cầu Nhà trường thực hiệnnghiêm túc các quy định về việc liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyênnghiệp, cao đẳng, đại học, ban hành tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày28/7/2008 và quy định về việc đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học,ban hành tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

Bộ thông báo để Trường biết vàtriển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Trường Đại học Thành Tây;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nga