CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 404/CP-QHQT
V/v Tham gia Dự án khu vực do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính,
- Bộ Bưu chính viễn thông,

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 872/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 02 năm 20030 về việc tham gia Dự án Khu vực RAS/01/063 - “Những sáng kiến về công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ xoá đói giảm nghèo”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Việt Nam tham gia Dự án khu vực RAS/01/063 do Chương trình Phát triển của Liên hợp quỗc (UNDP) tài trợ.

2. Giao Bộ Bưu chính, Viễn thông là cơ quan đối tác của Việt Nam ký kết và tổ chức thực hiện Dự án theo quy định./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng