NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 404/NHNN-CNH
V/v nhận tiền gửi bằng VNĐ của các chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Các chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam

­Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (Hiệp định) có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2001; Ngân hàng Nhà nước đã triển khai thực hiện các cam kết tại Hiệp định kể từ ngày đó.

Nhằm giải đáp những vướng mắc của các chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ về việc nhận tiền gửi bằng Đồng Việt Nam từ các pháp nhận Việt Nam và các thể nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

1. Trong vòng 8 năm đầu kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ nhận tiền gửi bằng Đồng Việt Nam từ các pháp nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng theo mức vốn pháp định của chi nhánh phù hợp với biểu sau. Sau thời gian đó các hạn chế này sẽ được bãi bỏ.

Năm thứ 1 (từ 10/12/2001): 50% (Vốn pháp định chuyển vào)

Năm thứ 2 (từ 10/12/2002): 100%

Năm thứ 3 (từ 10/12/2003): 250%

Năm thứ 4 (từ 10/12/2004): 400%

Năm thứ 5 (từ 10/12/2005): 600%

Năm thứ 6 (từ 10/12/2006): 700%

Năm thứ 7 (từ 10/12/2007): 900%

Năm thứ 8 (từ 10/12/2008): Đối xử quốc gia đầy đủ

2. Trong vòng 10 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ nhận tiền gửi bằng Đồng Việt Nam từ các thể nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng theo mức vốn pháp định của chi nhánh phù hợp với biểu sau. Sau thời gian đó các hạn chế này sẽ được bãi bỏ.

Năm thứ 1 (từ 10/12/2001): 50% (Vốn pháp định chuyển vào)

Năm thứ 2 (từ 10/12/2002): 100%

Năm thứ 3 (từ 10/12/2003): 250%

Năm thứ 4 (từ 10/12/2004): 350%

Năm thứ 5 (từ 10/12/2005): 500%

Năm thứ 6 (từ 10/12/2006): 650%

Năm thứ 7 (từ 10/12/2007): 800%

Năm thứ 8 (từ 10/12/2008): 900%

Năm thứ 9 (từ 10/12/2009): 1000%

Năm thứ 10 (từ 10/12/2010): Đối xử quốc gia đầy đủ

3. Trong thời hạn bảo lưu, không có năm nào tỷ lệ huy động tiền Đồng cả 2 kệnh trên của chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ vượt mức đối xử quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước xin thông báo để Quý Chi nhánh Ngân hàng biết và thực hiện.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn