BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/TCHQ-GSQL
V/v tạm xuất máy xúc của Công ty Cổ phần 554

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 35-CV/HS-HQSL/2013 ngày 15/11/2013 và công văn số 42-CV/HS-HP/2013 ngày18/12/2013 của Công ty TNHH TM Hoàng Sơn đề nghị cơ quan Hải quan không gia hạnđối với 01 máy xúc đào hiệu Komatsu do Công ty Cổ phần 554 thực hiện thủ tụctạm xuất tại Chi cục Hải quan CK Lóng Sập - Cục Hải quan Điện Biên theo tờ khaisố 05/XK /TXTN ngày 17/11/2011 và báo cáo của Cục Hải quan Điện Biên tại côngvăn số 1187/HQĐB-NV ngày 26/12/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc Chi cục Hải quan cửa khẩuLóng Sập căn cứ vào hợp đồng thuê mượn giữa 02 Công ty trong nội địa (Công tyCổ phần 554 và Công ty TNHH Hoàng Khanh) để làm thủ tục tạm xuất là không đúngquy định tại Điều 48 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnhĐiện Biên kiểm tra lại việc làm thủ tục của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sậptại tờ khai tạm xuất nêu trên và yêu cầu tập thể, cá nhân liên quan giải trìnhvà báo cáo cụ thể.

2. Yêu cầu Chi cục Hải quan cửakhẩu Lóng Sập làm việc trực tiếp đối với Công ty Cổ phần 554 để làm rõ việc sửdụng hợp pháp của Công ty đối với chiếc máy xúc đào đã làm thủ tục tạm xuấttheo tờ khai số 05/XK /TXTN nêu trên và đề nghị Công ty xuất trình hợp đồng giaodịch liên quan đến chiếc máy xúc đào giữa Công ty và Công ty 667 (Lào) để làmcơ sở xác định thời hạn tạm xuất - tái nhập.

Nếu Công ty không chứng minh đượcviệc sử dụng hợp pháp đối với chiếc xe máy xúc đào cũng như thời hạn tạm xuất -tái nhập theo hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần 554 và Công ty 667 thìyêu cầu Công ty Cổ phần 554 thực hiện thủ tục tái nhập và xử lý vi phạm theoquy định.

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên cótrách nhiệm báo cáo kết quả làm việc về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sátquản lý).

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hảiquan tỉnh Điện Biên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh