THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 404/TTg-KTN
V/v lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

Xét đềnghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1315/BGTVT-ĐTCT ngày 08 tháng 02năm 2013) về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp tuyếnPháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽtheo hình thức Hợp đồng BOT. Bộ Giao thông vận tải đàm phán với nhà đầu tư giảmtỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (tương đương như các dự án WB đề xuất) vàđiều chỉnh các thông số tài chính để tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian thu phí,hoàn vốn của Dự án; chỉ đạo triển khai theo đúng quy định hiện hành.

2.Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu việc điều chỉnhphương án tài chính của dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và xây dựng phương ánthu phí tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, báocáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ KH&ĐT;
- Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải