Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4042/TCHQ-KTTT
NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC ÁP DỤNG GIÁ TÍNH THUẾ
TỐI THIỂU ĐỐI VỚI BỘ LINH KIỆN XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Kínhgửi: Các Cục hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 29/7/2002, Bộ Tàichính có Công văn số 8286 TC/TCT về việc áp dụng giá tính thuế tối thiểu đốivới bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy hướng dẫn việc tính và thu thuế đối với bộlinh kiện xe 2 bánh gắn máy không đồng bộ nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuếtheo tỷ lệ nội địa hoá. Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thốngnhất như sau:

- Danh mục linh kiện nhập khẩu: Thực hiện theo đúng Bảngđăng ký các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận nhập khẩu (đã đóng dấu giáp lai củaTổng cục Thuế) gửi kèm theo Thông báo áp dụng chính sách ưu đãi thuế của Bộ Tàichính.

- Giá tính thuế bộ linh kiện không đồng bộ nhập khẩu: Xácđịnh trên cơ sở giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy đồng bộquy định tại Quyết định số 117/2001/QĐ-BTC và mức thuế suất thuế nhập khẩu tạmáp dụng theo Thông báo của Bộ Tài chính.

Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu bộ linh kiện xe 2 bánh gắnmáy X theo chính sách ưu đãi thuế. Giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện đồng bộcủa loại xe X theo Quyết định số 117/2001/QĐ-BTC là 450 USD, thuế suất tạm ápdụng theo Thông báo của Bộ Tài chính là 30% (tương ứng tỷ lệ nội địa hoá trên40% đến dưới 50%). Căn cứ vào gạch đầu dòng thứ 3, Quyết định số117/2001/QĐ-BTC thì giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện không đồng bộ nêu trênsẽ bằng 50% giá tính thuế của bộ linh kiện đồng bộ: 450 USD x 50% = 225 USD.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị để thực hiện thốngnhất (gửi kèm Công văn 8286 TC/TCT ngày 29/7/2002 của Bộ Tài chính).