VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4042/VPCP-KGVX
V/v Dự án Sân khấu học đường

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.

Xét đề nghị của Trung tâm nghiên cứubảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam (công văn số 25 TT ngày 7 tháng 5năm 2011 và công văn số 71 ngày 21 tháng 12 năm 2010), ý kiến của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch (công văn số 883/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2011), củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1453/BKHĐT-LĐVX ngày 10 tháng 3 năm 2011) vàBộ Tài chính (công văn số 3445/BTC-HCSN ngày 17 tháng 3 năm 2011) về việc đềnghị tiếp tục thực hiện Dự án Sân khấu học đường, Phó Thủ tướng Nguyễn ThiệnNhân có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủtrì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và pháthuy văn hóa Dân tộc Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết, đánhgiá tình hình thực hiện Dự án Sân khấu học đường trong thời gian qua; trên cơsở đó xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện dự án cho giai đoạn tiếptheo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm nghiên cứu bảotồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ