BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------------
V/v: Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Trả lời Công văn số 1281/XD ngày 07/9/2011 của Tổng công ty đề nghị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động Việt Nam được Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Singapore (Petrolimex Singapore) trực tiếp tuyển dụng và ký hợp đồng lao động để làm việc tại Singapore, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo nội dung Công văn số 1281/XD nêu trên, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện đầu tư ra nước ngoài và thành lập Petrolimex Singapore có trụ sở tại Singapore từ ngày 01/9/2009 với 100% vốn của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Lao động là người Việt Nam làm việc tại Petrolimex Singapore gồm lao động do Tổng công ty điều động sang từ số cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty và lao động do Petrolimex Singapore trực tiếp tuyển dụng và ký hợp đồng lao động.
Căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thì số lao động của Tổng công ty điều động sang làm việc tại Petrolimex Singapore và số lao động là người Việt Nam do Petrolimex Singapore trực tiếp tuyển dụng trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần trước khi sang làm việc tại Petrolimex Singapore thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Lao động là người Việt Nam do Petrolimex Singapore trực tiếp tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng trước đó chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã nhận bảo hiểm xã hội một lần trước khi sang làm việc tại Petrolimex Singapore thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty giải thích cho người lao động biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ BHXH.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga