BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------

Số: 4043/TCT-CS

V/v: trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại DN năm 2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải Biển Đông

Trả lời câu hỏi của Công ty TNHH Vận tải Biển Đông tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp khu vực phía Nam năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: “Mặt hàng sắt thép năm 2009 thuế suất thuế GTGT 5%, đến năm 2010 thuế suất áp dụng là 10%. Vậy lượng hàng tồn của năm 2009 chuyển sang năm 2010 lại phải xuất theo thuế suất 10%. Như vậy doanh nghiệp mất 5%, làm thế nào để doanh nghiệp nhận lại được 5% GTGT trên?”

Trả lời:

Tại Điều 1 Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009…

Tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sắt, thép thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009;

Tại điểm 2 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT: “Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Thuế GTGT là loại thuế gián thu, tức là người bán hàng chỉ thu hộ khoản thuế này từ người tiêu dùng và nộp toàn bộ vào Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ hướng dẫn trên, từ ngày 01/01/2010 mặt hàng sắt, thép áp dụng thuế suất 10%. Đối với lượng hàng tồn kho doanh nghiệp mua vào trong năm 2009 có thuế suất 5%, từ 01/01/2010 doanh nghiệp bán ra, xuất hóa đơn áp dụng thuế suất 10%, dựa trên cơ sở đó doanh nghiệp kê khai thuế GTGT đầu ra với thuế suất 10% ghi trên hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Vận tải Biển Đông được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai