TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4044/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Máy - Thiết Bị Dầu Khí Sài Gòn
Địa chỉ: 351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh
MST: 0309969953

Trả lời văn thư số 09/PVMSG ngày 25/3/2013 (Cục Thuế TP nhận được ngày 23/4/2014) của Công ty về thuếsuất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản1b, Điều 16Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụquy định về nguyêntắc lập hoá đơn:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cảcác trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hànghoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người laođộng và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trìnhsản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trảhàng hoá.

Căn cứ Điểm b, Khoản 8, Điều4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày01/01/2014):

Hoạt động cho vay riêng lẻ, khôngphải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phảilà tổ chức tín dụng.

Ví dụ 5: Công ty cổ phần VC cótiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VC kýhợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiềnlãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần VC nhận được thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT.”.

Trườnghợp Công ty có tiền nhàn rỗi cho Công ty khác vay (không phải hoạt động kinhdoanh, cung ứng thường xuyên) thì khoản tiền lãi Công ty nhận được thuộc đốitượng không chịu thuế GTGT, khi thu tiền Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trênhoá đơn ghi rõ thu lãi tiền vay dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạchchéo.

Cụcthuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu: (HC,TTHT).
1132/2014 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga