BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4046/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công vănsố 4571/CT-TTHT ngày 20/7/2010 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà đề nghị giải đápvướng mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập mới códự án đầu tư thực hiện tại 2 địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 2.1, Mục IPhần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy địnhnguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó:

“2.1. Trong thờigian đang ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiềuhoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhậptừ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn, giảm thuế)”.

- Điểm 1.1, Điểm4 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhquy định ưu đãi về thuế suất, trong đó:

“1. Thuế suất ưuđãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

1.1. Doanhnghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hộiđặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.”

“4. Thuế suất ưuđãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với doanh nghiệp thànhlập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quyđịnh tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008của Chính phủ.”

- Điểm 1.1, Điểm3 Mục III Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về ưu đãi thờigian miễn thuế, giảm thuế quy định:

“1. Miễn thuế 4năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

1.1. Doanhnghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hộiđặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.”

“3. Miễn thuế 2năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệpthành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khókhăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày11/12/2008 của Chính phủ.”

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, Công ty Vabille Fiance Ltd đang tiến hành lập hồ sơ cấp phép đầutư vào dự án “Trồng và chế biến rau, quả đóng hộp xuất khẩu”. Dự án sẽ đượcthực hiện tại 2 địa bàn gồm: trồng các loại cây rau, quả tại huyện Khánh Vĩnh(địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) và chế biến rau quảthu hoạch từ vùng nguyên liệu trên tại huyện Cam Lâm (địa bàn có điều kiện kinhtế - xã hội khó khăn) thì Công ty sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi thuế TNDNđối với điều kiện địa bàn ưu đãi như sau:

- Trường hợpdoanh nghiệp thực hiện hoạt động bán hàng hoặc xuất khẩu ngay sau khi thu hoạchrau, quả kết thúc giai đoạn 1 tại huyện Khánh Vĩnh thì doanh nghiệp được hưởngưu đãi theo các quy định về thuế tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn (huyện Khánh Vĩnh).

- Trường hợpdoanh nghiệp thực hiện các giai đoạn của dự án tại các địa bàn khác nhau thìdoanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanhđược hưởng ưu đãi trên từng địa bàn (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn,giảm thuế) để hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi của từng địa bàn.

Trường hợp trongkỳ tính thuế doanh nghiệp không hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinhdoanh được hưởng ưu đãi trên từng địa bàn thực hiện dự án đầu tư thì phần thunhập của hoạt động sản xuất kinh doanh được ưu đãi trên mỗi địa bàn xác địnhbằng (=) tổng thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được ưu đãithực hiện trên các địa bàn nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí hoạtđộng sản xuất kinh doanh trên mỗi địa bàn ưu đãi thuế so với tổng chi phí chohoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Khánh Hoà được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai