VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4046/VPCP-ĐMDN
V/v điều chỉnh Đề án sắp xếp DNNN thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003 - 2005

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp tại công văn số 3115/CV-TCCB ngày 21 tháng 7 năm 2003; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ cổ phần hoá Công ty Vật liệu xây dựng (thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam) từ năm 2003 sang thực hiện vò năm 2005 và Công ty Phát triển khoáng sản 6 (thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam) từ năm 2003 sang thực hiện vào năm 2005 và Công ty Phát triển khoáng sản 6 (thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam) từ năm 2003 sang thực hiện vào năm 2004.

2. Đồng ý tiến hành cổ phần hoá Nhà máy VINAPAC (là bộ phận doanh nghiệp của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong) vào năm 2003, việc cổ phần hoá toàn bộ Công ty nhựa Thiếu niên Tiền phong hoàn thành trước khi kết thúc Quý II năm 2004.

3. Bộ Công nghiệp Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cơ khí Phổ Yên và Công ty Cơ Khí chính xác số 1 (thuộc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp) để chuyển sang điện thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phần lần đầu Nhà nước cần giữ cổ phần thấp nhất là 51% theo Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công nghiệp biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông