BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4046 TCT/NV5
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2001

Kính gửi:

Công ty TNHH Hwata Vina
( 29/19 Thuận Kiều, phường Tân Thới Nhất, Q 12, Tp HCM)

Trả lời công văn số 05/08/CV-HW ngày 24/8/2001 củaCông ty TNHH Hwata Vina đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT. Về vấn đề này,Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. Bồn chứa nước bằng inox từ 300 lít đến 30.000lít:

Tại Phụ lục số 4 Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danhmục hàng hoá nhập khẩu quy định: Các loại bể chứa, két, bình chứa và các thùngchứa tương tự dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén, ga lỏng) bằng sắthoặc thép có dung tích trên 300 lít đã hoặc chưa được lót hoặc cách nhiệt nhưngchưa được lắp ráp với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt thuộc nhóm mã số 7309áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy định nêu trên thì bồn chứa nước bằng thépkhông gỉ (Inox) có dung tích trên 300 lít áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

2. Bán thành phẩm nắp, đáy để sản xuất bồn chứa nướcinox:

- Trường hợp Công ty sản xuất mặt hàng nắp chụp trên,chụp dưới ở dạng để gắn, ép liền với phần thân bồn chứa inox để tạo thành bồnchứa inox hoàn chỉnh, loại dung tích trên 300 lít được phân loại cùng với bồnchứa inox, thuộc nhóm 7309, mã số 7309090, thuế suất thuế GTGT là 5%.

3. Bàn ghế bằng inox:

Theo phụ lục số 4 của Biểu thuế suất thuế GTGT theoDanh mục hàng hoá nhập khẩu, mặt hàng bàn ghề bằng inox thuộc nhóm 9403, mã số94031000, có thuế suất thuế GTGT là 10%.

4. Chậu rửa chén bằng inox:

Theo phụ lục số 4 của Biểu thuế suất thuế GTGT theoDanh mục hàng hoá nhập khẩu, mặt hàng chậu rửa bằng inox thuộc nhóm 7324, mã số7324100, có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hwata Vinabiết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung