TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4047/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty CP Cơ điện và xây dựng Việt Nam
(Đ/c: Số 51 Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
MST: 0100103295).

Trả lời công văn số 375/2014/CV-CT ngày 30/12/2014của Công ty CP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi vềchính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

+ Tại Điểm b Khoản 6 Điều 10 Chương II quy định vềđịa điểm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên như sau:

“6. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

….

b) Hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với hoạt độngkhai thác tài nguyên mà người nộp thuế có trụ sở chính ở cũng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi doanhnghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên được nộp tại cơ quan thuế quản lý trựctiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp người nộp thuế có trụ sở chínhtại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động khai thác tài nguyên tại tỉnh, thànhphố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởngCục Thuế nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên quy định. ”

+ Tại Khoản 1 Điều 14 quy định về trách nhiệm nộphồ sơ khai thuế tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiênnhiên như sau:

“Điều 14. Khai thuế tài nguyên

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyêncho cơ quan thuế

a) Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiênnhiên nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 10, khoản 3Điều 23 và khoản 3 Điều 24 Thông tư này.

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 19 Chương II quy định về khaiphí bảo vệ môi trường đối với trường hợp khai thác khoáng sản như sau:

“2. Khai phí bảo vệ môi trường đối với trườnghợp khai thác khoáng sản

a) Tổ chức,cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơquan thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phíbảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản.

…”

Căn cứ các quy định trên:

- Trường hợp Côngty CP Cơ điện và xây dựng Việt Nam đượcBan quản lý dự án thủy điện 3 và Tổng Công ty CP Xâydựng Thủy lợi 4 giao cho thi công khai thác đá tại Mỏ đá số VI, Xã TràĐốc, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam thì Công ty nộp hồ sơ khai thuế tàinguyên và hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế nơi phát sinh hoạtđộng khai thác tài nguyên (Tỉnh Quảng Nam).

- Trường hợp Công ty không nhất trí với cách tínhthuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trườngcủa giám định viên (thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Nam) thì Công ty liên hệ với Cụcthuế tỉnh Quảng Nam để được giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty CP Cơ điện vàxây dựng Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế; KT 5;
- Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến