BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4047/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận

Trả lời công vănsố 449/CV-THA ngày 27/7/2010 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận hỏi vềchính sách thuế GTGT và thuế TNDN đối với trường hợp Cục thi hành án dân sự tỉnhBình Thuận thực hiện bán tài sản của doanh nghiệp giải thể, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Điểm 1, Mục I,Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định vềđối tượng chịu thuế GTGT:

“Đối tượng chịuthuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanhvà tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhânở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần AThông tư này”.

- Mục II, Phần AThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về đốitượng không chịu thuế GTGT.

- Điểm 1, Mục I,Phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định vềthu nhập thuộc diện nộp thuế:

“Thu nhập từchuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyểnnhượng quyền thuê đất; cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất độngsản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay chưa có kếtcấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất”.

- Điểm 6, Mục III,Phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định vềtrường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thihành án:

“Trường hợp cơquan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án thì sốtiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về kê biên,đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. Tổ chức được uỷ quyền bán đấugiá bất động sản thực hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyểnnhượng bất động sản nộp vào Ngân sách Nhà nước theo tên, địa chỉ, mã số thuế,hoá đơn… của mình. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tàisản bảo đảm thi hành án”.

Căn cứ những quyđịnh trên, trường hợp Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận thực hiện bán đấugiá tài sản bảo đảm thi hành án thì Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận căncứ vào từng loại tài sản bảo đảm thi hành án cụ thể để xác định chính xác tàisản bảo đảm thi hành án mà Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận bán thuộc đốitượng chịu thuế GTGT hay đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính để áp dụng mức thuế suấtthuế GTGT và kê khai nộp thuế GTGT cho phù hợp.

Trường hợp tổchức được uỷ quyền bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án thìthực hiện kê khai nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 6, Mục III, Phần GThông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT (2b);
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai