BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: thực hiện Thông báo 197 và Thông tư 20 của Bộ Công Thương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Ngày 12/8/2011, Bộ Công Thương có công văn số 7480/BCT-XNK trả lời vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06/5/2011 và Thông tư số 20/2011/TT-BCT ; Để đảm bảo thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 7480/BCT-XNK ngày 12/8/2011 (sao gửi kèm công văn) chỉ đạo tại các Chi cục Hải quan trực thuộc và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất thực hiện.
2. Đối với các lô hàng nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại:
a) Đã về đến Việt Nam trước ngày 15/8/2011:
Căn cứ điểm 3 công văn số 7480/BCT-XNK ngày 12/8/2011, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục hải quan trực thuộc giải quyết thủ tục thông quan cho các lô hàng nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch quy định tại mục 1 công văn số 6318/BCT-XNK ngày 12/7/2011 của Bộ Công Thương.
b) Về đến Việt Nam sau ngày 15/8/2011:
Ngày 16/8/2011, Bộ Tài chính đã có công văn số 10887/BTC-TCHQ đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành để ban hành quy định về số lượng, trị giá các lô hàng nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch là đối tượng không áp dụng quy định của Thông báo 197/TB-BCT theo thẩm quyền. Do vậy, các lô hàng nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch về đến Việt Nam sau ngày 15/8/2011, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc chưa làm thủ tục hải quan, chờ hướng dẫn của Bộ Công Thương.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?