BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/QLD-CL
V/v Công bố đợt 8 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các công ty xuất nhập khẩu thuốc

Thực hiện các quy định tại công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việckiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướngdẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần công vănsố 13719/QLD-CL , Cục Quản lý Dược thôngbáo:

1. Công bố đợt 8 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốcvi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chấtlượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm).

a) Cập nhật ngày công bố vi phạm chất lượng đối với công ty AMN Life Science Pvt. Ltd., India do tiếp tục có thuốc vi phạm chấtlượng được phát hiện qua hoạt động tiền kiểm.

b) Ngoài ra, rút khỏi Danh sách công ty PT Kalbe Farma Tbk., Indonesia đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu vàkhông có lô thuốc nào vi phạm chất lượng đáp ứngquy định tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014 ca Cục Quản lý Dược.

2. Danh sách cập nhật đt 8 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trêntrang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục: Quản lý chất lượng thuốc.

3. Cục Quản lý Dược đ nghị S Ytế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉđạo các đơn vị thanh tra,quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và x lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược thông báo để các S Y tế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. HCM (để phối hợp);
-
Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT (để phi hợp);
- Phòng Thanh tra D&MP, Website - Cục QLD;
-
Lưu: VT, CL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông