BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 405/QLLĐNN-QLLĐ
V/v thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức phí Bảo hiểm lao động và mức giảm trừ Thuế thu nhập đối với lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nướcnhận được công văn số 161/VPĐB-LĐ ngày 24/2/2008 của Ban Quản lý lao động ViệtNam tại Đài Loan thông báo việc Đài Loan công bố điều chỉnh mức thu phí Bảohiểm lao động và mức đóng thuế thu nhập đối với người nước ngoài làm việc tạiĐài Loan. Căn cứ nội dung công văn trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước thôngbáo mức thu phí Bảo hiểm lao động và chỉnh sửa lại nội dung tại điểm 3 công vănsố 224/QLLĐNN-QLLĐ ngày 23/2/2008 theo quy định mới của Đài Loan như sau:

1. Mức đóng Bảo hiểm lao độngtheo quy định mới:

Mức phí bảo hiểm lao động củangười lao động được tính theo công thức sau:

Mức phí bảo hiểm lao động ngườilao động đóng hàng tháng = Mức lương hưởng theo tháng x 6,5% x 20%

<6,5%> là: mức phí bảohiểm lao động theo quy định

<20%> là: phần mức phí bảohiểm người được hưởng bảo hiểm lao động phải đóng (Theo quy định tại Đài Loanthì: Chủ sử dụng lao động đóng 70%, người lao động đóng 20% và chính phủ đóng10%).

Ví dụ: Người lao độngđược hưởng mức lương theo tháng là 17.280 Đài tệ/tháng thì mức phí đóng bảohiểm lao động là:

17.280 NT$/tháng x 6.5% x 20%= 225 NT$/tháng

2. Mức đóng thuế thu nhập (thaythế nội dung điểm 3 của công văn số 224/QLLĐNN-QLLĐ ngày 23/2/2009 do phía ĐàiLoan mới điều chỉnh mức khấu trừ thuế, mức khấu trừ tiêu chuẩn và mức khấu trừtiền lương.

Đối với người nước ngoài cưtrú trên 183 ngày/năm, thì mức khấu trừ tiền thuế thu nhập được tính như sau:

Thuế thu nhập phải nộp = [Tổngthu nhập – (mức miễn thuế + mức khấu trừ tiêu chuẩn + mức khấu trừ tiền lương)]x 6%

Theo quy định mới của phía ĐàiLoan thì:

- Mức miễn thuế là: 82.000 Đàitệ/năm

- Mức khấu trừ tiêu chuẩn là:76.000 Đài tệ/năm

- Mức khấu trừ tiền lương là:104.000 Đài tệ/năm

Ví dụ: Trong trường hợp nàynếu người lao động có mức thu nhập hàng tháng là 17.280 Đài tệ/tháng, mức thuếthu nhập phải đóng là:

[(17.280 Đài tệ/tháng x 12tháng) – (82.000 Đài tệ/năm + 76.000 Đài tệ/năm + 104.000 Đài tệ/năm)] x 6% = -3278,4 Đài tệ/năm (-237,2 Đài tệ/tháng).

Như vậy, với mức miễn thuế, mứckhấu trừ tiêu chuẩn và mức khấu trừ tiền lương theo quy định mới, người laođộng hàng tháng có mức thu nhập bằng tiền lương cơ bản (17.280 NT$) và có thờigian cư trú trên 183 ngày/năm tại Đài Loan thì mức thuế thu nhập phải nộp sẽbằng âm.

Quy định về mức phí bảo hiểmlao động và quy định điều chỉnh mức miễn thuế, mức khấu trừ tiêu chuẩn và mứckhấu trừ tiền lương trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

Cục Quản lý lao động ngoài nướcthông báo để các Công ty biết phối hợp với đối tác, thông báo và giải thích(nếu cần) cho người lao động về các nội dung trên, thống nhất với đối tác, chủsử dụng và người lao động về phương thức tổ chức thực hiện (chỉnh sửa hợp đồng,bảng lương, bản cam kết…).

Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc gì đề nghị liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước (tel:84-4-38249517#312), Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan để được hướngdẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Sở LĐTBXH tỉnh, TP (để phối hợp);
- Văn phòng KT-VH VN tại Đài Bắc;
- Hiệp hội XKLĐ Việt Nam;
- Ban QLLĐVN tại Đài Loan;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, QLLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Ngọc