BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/TCHQ-GSQL
V/v đề nghị không gia hạn thời hạn tạm xuất, tái nhập máy xúc đào do Công ty CP 554 làm thủ tục tạm xuất

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Sơn
(Đ/c số 6 đường Đà Nẵng - TT. Núi Đèo - H. Thủy Nguyên - TP Hải Phòng)

Trả lời công văn số 35-CV/HS-HQSL/2013ngày 15/11/2013 và công văn số 42-CV/HS-HP/2013 ngày 18/12/2013 của Công ty TNHHThương mại Hoàng Sơn về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Về việc tranh chấp chiếc máy xúcđào giữa Công ty và Công ty Cổ phần 554 nêu tại công văn số 42/CV /HS-HP/2013ngày 18/12/2013 của Công ty TNHH Thương mại Hoàng Sơn không thuộc thẩm quyềngiải quyết của cơ quan Hải quan, do vậy đề nghị Công ty TNHH Thương mại HoàngSơn liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo quyđịnh

2. Sau khi nhận được phản ánh củaCông ty, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan Điện Biên làmviệc với Công ty Cổ phần 554 để làm rõ quá trình làm thủ tục tạm xuất khẩuchiếc máy xúc đào hiệu KOMATSU nêu trên, trường hợp có sai phạm sẽ xử lý theoquy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Điện Biên (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh