BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 405/TCHQ-KTTT
V/v Khai báo tờ khai trị giá

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty XNK TH Vạn Xuân
(Số 1 Hoàng Diệu - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 35/VXC-TH ngày13/01/2009 về việc đề nghị không phải khai tờ khai trị giá tính thuế khi làmthủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ ANQP của Công ty XNK TH Vạn Xuân. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, thì: Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụquốc phòng, an ninh thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu.

Ngày 01/08/2008, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 8956/BTC-TCHQ hướng dẫn việc khai báo tờ khai trị giá đối với một số đối tượnghàng hóa nhập khẩu, theo đó: Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng xét miễn thuếtheo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14tháng 6 năm 2005 không phải khai tờ khai trị giá.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK TH Vạn Xuân đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn