BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 405/UBCK-QLKD
V/v yêu cầu báo cáo mở sàn vàng của các công ty chứng khoán

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cáccông ty chứng khoán

Hiệnnay, quy định pháp lý về việc mở sàn giao dịch Vàng của các công ty chứng khoánchưa có hướng dẫn cụ thể. Chính phủ hiện đang chỉ đạo các cơ quan chức năngsoạn thảo quy định quản lý hoạt động sàn giao dịch Vàng. Vừa qua, một số côngty chứng khoán đã mở sàn giao dịch Vàng không báo cáo với Ủy ban Chứng khoánNhà nước. Để nắm được tình hình hoạt động cụ thể, qua đó tham gia xây dựng cácquy định quản lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoánbáo cáo về việc mở sàn Vàng theo nội dung cụ thể như sau:

-Thời gian (ngày, tháng, năm) mở sàn giao dịch Vàng:

-Hình thức pháp lý mở sàn giao dịch Vàng (đại lý nhận lệnh, tham gia góp vốnthành lập pháp nhân kinh doanh Vàng, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hình thứckhác ..):

-Đối tác hợp tác mở sàn giao dịch Vàng:

-Phạm vi hoạt động, vai trò của công ty chứng khoán trong việc tổ chức sàn giaodịch Vàng:

-Phương thức giao dịch Vàng, quy trình, cách thức quản lý rủi ro:

-Số lượng khách hàng (tính đến thời điểm lập báo cáo):

-Doanh số giao dịch bình quân tháng (tính đến thời điểm lập báo cáo):

Vănbản báo cáo cùng các tài liệu liên quan (hợp đồng về việc mở sàn giao dịchVàng, mẫu Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Vàng, mẫu các phiếu lệnh, quy trìnhnghiệp vụ) gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 27/3/2009.

Trườnghợp công ty chứng khoán chưa mở sàn giao dịch Vàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nướcyêu cầu không được mở sàn giao dịch Vàng cho đến khi có văn bản hướng dẫn cụthể.

Ủyban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng