VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/VPCP-KTN
V/v tiến độ thực hiện dự án

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty cổphần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí tại Báo cáo ngày 08 tháng 01 năm 2010 về tiến độtriển khai thực hiện Dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 đến hết ngày 06tháng 01 năm 2010 (bản chụp báo cáo gửi kèm), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêucầu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thực hiện nghiêm túc các công việcsau:

- Chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệpTàu thủy Nam Triệu tập trung tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị đẩy nhanh tiếnđộ thi công các hạng mục còn lại để bù tiến độ đã chậm so với Bản tiến độ điềuchỉnh.

- Bảo đảm việc giải ngân cho Tổngcông ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu nguồn vốn còn thiếu để thực hiện Dự ántheo yêu cầu.

- Thanh toán phí bảo hiểm chokhoảng thời gian Dự án kéo dài, bảo đảm an toàn cho Dự án trong giai đoạn hoànthiện; cùng với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu làm việc với Tổngcông ty cổ phần Tài chính Dầu khí để thống nhất kế hoạch thanh toán các khoảnvay tín dụng đã quá hạn, trong đó ưu tiên thanh toán khoản vay 91 tỷ VNĐ củaTổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Chi nhánh Hải Phòng.

- Tập trung chỉ đạo, xây dựng kếhoạch thực hiện chi tiết và đề xuất giải pháp thực hiện cho được kế hoạch này,báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 01 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, GTVT, KHĐT, TC;
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Các Tổng công ty: cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí, Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý