BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4050/TCT-KK
V/v: khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnhPhú Yên

Trả lờiCông văn số 2456/CT-KTT ngày 01/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên đề nghị Tổng cụcThuế hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty cổ phầnThủy điện Đá Đen, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứKhoản 4, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT"Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanhhàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tácxã";

Khoản 1,Điều 33, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định 1. Tiền thuế, tiền chậmnộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi: a) Người nộp thuế có số tiền thuế,tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạtphải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định củamục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiềnvào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộpthuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuếphải nộp theo quyết toán thuế. b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theoquy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảovệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoảnnày).”

Khoản 3,Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao chongười mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kêkhai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bảnhoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơnđiều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa,giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóađơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khaiđiều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không đượcghi số âm (-).”,

Căn cứcác quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Bên bán)chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Đá Đen cho Công ty Cổ phần Thủy điệnĐá Đen (Bên mua) (Dự án đầu tư đã được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầutư số 36121000007 ngày 24/9/2007 và giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số22021000057) thì Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy không phải kê khai, tính nộp thuếgiá trị gia tăng đầu ra đối với phần giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư này.

Trườnghợp Bên bán đã kê khai số thuế GTGT theo hóa đơn xuất cho Bên mua thì bên bán,bên mua thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Khoản3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và kê khai điều chỉnhthuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào tương ứng. Số thuế bên bán đã nộp được coilà nộp thừa và được xử lý theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thihành.

Tổng cục Thuế trả lời đểCục Thuế tỉnh Phú Yên được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí