TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4051/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH I.B.C Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Press Club,
59A Lý Thái Tổ, P. Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; MST: 0104872069)

Trả lời công văn số CV 01/2015/I .B.C ngày 13/01/2015của Công ty TNHH B.C Việt Nam hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nộicó ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2.5d, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệptư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làmchủ); thù lao trả cho các sáng lập viên,thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này khôngtrực tiếp tham gia điều hành sản xuất,kinh doanh. "

Căn cứ quy định trên, trườnghợp Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ trả tiền lương,tiền công, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc thì khoản chi nàykhông được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo đơn vị biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến