BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4051/LĐTBXH-LĐTL
V/v quỹ tiền lương năm 2009 của công ty Cao su Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cao su Đắk Lắk

Trả lời công văn số 398/CT-TCLĐ ngày 13/10/2009 của Công tyCao su Đắk Lắk về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộicó ý kiến như sau:

1. Về tác động của suy giảm kinh tế làm giảm doanh thu, lợinhuận, năng suất lao động năm 2009 của một số công ty nhà nước, ảnh hưởng đếnviệc xác định đơn giá tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động, BộLao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phươngán xử lý vấn đề này. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội cùng với Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể.

2. Trong thời gian chờ hướng dẫn, đề nghị Công ty Cao su ĐắkLắk căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh tạm ứng tối đa không quá 80% mứcđơn giá tiền lương và quỹ tiền lương năm 2008 để trả cho người lao động và Giámđốc công ty theo công văn số 822/LĐTBXH-LĐTL ngày 20/03/2009 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Caosu Đắk Lắk được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh