BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4051/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu sữa rửa mặt từ Nhật Bản qua đường chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2009

Kính gửi: Ông Jun Kawamuro
(địa chỉ: Phòng 202, Số 04 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn đề ngày 02/07/2009 của Ông Jun Kawamuro -Giám đốc dự án công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành củaBộ Y tế, Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hóa với nước ngoài thì lô hàng sữa rửa mặt nhập khẩu theo hình thứcphi mậu dịch (không có hợp đồng mua bán) thuộc diện quản lý chuyên ngành của BộY tế (Cục Quản lý Dược).

Đề nghị Ông liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược)để được giải quyết theo thẩm quyền quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ông Jun Kawamuro được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường