BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------------------------

Số: 4052/TCT-KK

V/v: kê khai thuế TNDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7779/CT-TTHT ngày 15/09/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Bauer Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003, Điều 6 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ, Điểm 1 Mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, Điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Về vấn đề này, ngày 24/8/2011 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2994/TCT-KK hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nội dung công văn này để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ: TTHT, PC, CS (TCT)

- Lưu VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

(Đã ký)

Phạm Quốc Thái