BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4053/BCT-NLDK
V/v xác nhận hàng hóa nhập khẩu theo Hợp đồng EPC nhà máy Polypropylene – NMLD Dung Quất

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Ban QLDA NMLD Dung Quất
- Tổng cục Hải quan
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh và Thành phố
- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Dung Quất

Căn cứ Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất nhậpkhẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi biểu thuế xuất khẩu, phân loại tập hợp máymóc, thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo biểu thuế nhập khẩu;Thông tư số 50/2006/TT-BTC ngày 7/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnưu đãi thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án NMLD Dung Quất;xét đề nghị của Ban QLDA NMLD Dung Quất tại công văn số 6493/LDDQ-KHHD ngày27/11/2007 về việc xác nhận hàng hóa nhập khẩu cho dự án Nhà máy sản xuấtPolypropylene – NMLD Dung Quất.

1. Bộ Công Thương xác nhận: Hàng hóa, vật tư, máy móc, thiếtbị nhập khẩu thuộc Hợp đồng EPC Nhà máy Polypropylene Dung Quất số 063/DQR-HECngày 29/11/2007 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Ban QLDA NMLD Dung Quất ký kết vớitổ hợp nhà thầu Hyundai Engineering, LG International, Công ty Xây dựng Dầu khí(PVC), Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (PVEngineering) là hàng hóa,vật tư, máy móc thiết bị thuộc dây chuyền thiết bị đồng bộ đáp ứng các yêu cầukỹ thuật và công nghệ của Nhà máy Polypropylene 150.000 tấn/năm.

Các hàng hóa, máy móc, thiết bị chính của nhà máyPolypropylene bao gồm các lò phản ứng, tháp chưng cất, phân xưởng công nghệ đểtạo hạt nhựa Polypropylene, hệ thống phụ trợ, hệ thống điều khiển, kho trữPolyme, nhà hành chính, phòng thí nghiệm, nhà bảo dưỡng, kho chứa xúc tác,…đồng bộ và liên hoàn với nhau trong dây chuyền công nghệ để chế biến Propylenethành nhựa Polypropylene, đồng thời đồng bộ và liên hoàn với Nhà máy lọc dầuDung Quất.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Ban QLDA NMLD Dung Quất chịutrách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận Danh mục chi tiết về số lượng,chủng loại và giá trị hàng hóa nhập khẩu cho dự án Nhà máy Polypropylene - Nhàmáy lọc dầu Dung Quất (theo khoản 3, mục I, Thông tư số 50/2006/TT-BTC ngày7/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế thunhập doanh nghiệp đối với dự án NMLD Dung Quất).

Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TỉnhQuảng Ngãi, các tỉnh và thành phố, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dung Quất giảiquyết các thủ tục cần thiết để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Ban QLDA NMLD DungQuất được nhập các hàng hóa, vật tư, thiết bị nói trên để dự án Nhà máyPolypropylene Dung Quất đưa vào hoạt động đồng bộ với NMLD Dung Quất theo đúngtiến độ đã được Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm về Dầu khí phêduyệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TĐ Dầu khí VN;
- Lưu VT, NLDK

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU KHÍ
Tạ Văn Hường