VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4053/VPCP-KTN
V/v chỉ định thầu danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù của Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 4986/BTC-KHTC ngày 23 tháng 4 năm 2013 về việc áp dụng hình thứcchỉ định thầu đối với một số danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù của Bộ Tàichính, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ quyđịnh tại khoản 7 Điều 2 Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợpđặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để thực hiện việc chỉ địnhthầu đối với các danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù của Bộ Tài chính tại côngvăn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộTài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Bộ KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ