BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 4054/BKHĐT-QLĐT
V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kim sát Nhân dân Tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
- Các Tập đoàn kinh tế, tng công ty 91.

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6,ngày 26/11/2013 vàcó hiệu lựcthi hành kể từ ngày 01/7/2014. Theo đó, ngày 26/6/2014 Chính phủ đã ban hànhNghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấuthầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 15/8/2014. Đ bảo đảm sự thống nhất trong quá trình thực hiện công tácđấu thầu, Bộ Kếhoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:

1. Đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày01/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mờithầu, hồ sơ yêu cầu, các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơtuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 01/7/2014 thì thực hiện theoquy định tại khoản 1 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

2. Trong thời gian từ ngày 01/7/2014 đến ngày 15/8/2014, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số43/2013/QH13 , Nghị định số 85/2009/NĐ-CP Nghị định số 68/2012/NĐ-CP Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg và cácThông tư số: 01/2010/TT-BKH 02/2010/TT-BKH 03/2010/TT-BKH 04/2010/TT-BKH05 / 2010/TT-BKH 06/2010/TT-BKH 08/2010/TT-BKH 09/2010/TT-BKH 10/2010/TT-BKH11 /2010/TT-BKH, 15/2010/TT-BKH 17/2010/TT-BKH 20 /2010/TTLT-BKH-BTC, 21/2010/TT-BKH 01 / 2011/TT-BKHĐT 09/2011/TT-BKHĐT nhưng bảo đảm không trái với quy định củaLuật đấu thầu s 43/2013/QH13.

3. Ktừ ngày 15/8/2014, trong thời giancác Thông tư nêu tại Mục 2 của văn bản này chưa được sửa đổi, bổ sung thì hoạtđộng đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13,Nghị định số63/2014/NĐ-CP và các Thông tư nêutrên nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật đấu thầu số43/2013/QH13 và Nghị địnhsố 63/2014/NĐ-CP ./.


Nơi nhận:

- N trên;
- Sở KH&ĐT các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm tin học (đ đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ KH&ĐT);
- Lưu VT, Cục QLĐT (HC).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh