BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4055/BGDĐT-KHTC
V/v nhắc nộp báo cáo các Dự án đầu tư trường PTDTNT từ nguồn vốn CTMTQG GD&ĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

(theo danh sách đính kèm)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cóCông văn số 3298/BGDĐT-KHTC ngày 24/6/2014 và Công văn số 3435/BGDĐT-KHTC ngày03/7/2014 gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc báo cáo các dự án đầu tưtrường phổ thông dân tộc nội trú trước ngày 10/7/2014, nhưng đến nay một số đơnvị vẫn chưa có báo cáo; đề nghị đồng chí Giám đốc sở kiểm tra và chỉ đạo bộphận chức năng thực hiện các nội dung sau:

1. Gửi bổ sung ngay các tàiliệu, báo cáo còn thiếu so với yêu cầu đã nêu tại hai công văn trên.

2. Đề xuất lại mức vốn đầutư phát triển theo nguyên tắc đủ điều kiện để giải ngân trong năm 2015 và tổngsố vốn đến 2015 không vượt quá mức quy định tại Quyết định 1640/QĐ-TTg .

3. Đối với công trình/dự án khởi công mới và đềxuất bố trí kinh phí từ kế hoạch 2015: chỉ đưa vào kế hoạch khi đã “xác định rõnguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách của từng cấp, phải đảm bảo đáp ứng cácthủ tục về đầu tư theo quy định và hoàn thành trong năm 2015” theo đúng tinhthần nêu tại Công văn số 3797/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầutư. Những công trình/dự án không có giải trình và tài liệu minh chứng về cânđối ngân sách, khả năng hoàn thành trong năm 2015… sẽ không được chấp nhận.

Báo cáo và các tài liệu thuyết minh gửi về BộGiáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/8/2014, đồngthời gửi file mềm theo địa chỉ [email protected] Báo cáo gửi sau thời điểmtrên, sẽ không được tổng hợp vào kế hoạch chung để trình Thủ tướng Chính phủ.

Kính đề nghị Giám đốc các sởgiáo dục và đào tạo chỉ đạo triển khai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Phạm Mạnh Hùng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNGLê Khánh Tuấn

DANH SÁCH

CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHẢI BỔ SUNG BÁO CÁO(Kèm theo Công văn số 4055 /BGDĐT-KHTC ngày 01 /8 /2014)

TT

Tên tỉnh/trường

Báo cáo còn thiếu

Đề xuất mức vốn đầu tư

Trường khởi công mới 2015

Biểu 01

Phụ lục 01

Phụ lục 02

1

2

3

4

5

6

7

1

Tuyên Quang

Trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hóa

1

Trường PTDTNT THCS huyện Yên Sơn

1

Trường PTDTNT THCS huyện Hàm Yên

1

Trường PTDTNT THCS,THPT ATK h.Sơn Dương

1

2

Bắc Kạn

Trường PTDTNT THCS huyện Chợ Mới

1

Trường PTDTNT THCS huyện Bạch thông

1

3

Thái Nguyên

1

1

1

Trường PTDTNT THCS huyện Định Hóa

1

1(thiếu QĐ ĐT)

Trường PTDTNT THCS huyện Đại Từ

1

Trường PTDTNT THCS huyện Phú Lương

1

Trường PTDTNT THCS huyện Đồng Hỷ

1

4

Thanh Hóa

Trường PTDTNT THPT số II tỉnh Thanh Hóa

1

1

5

Nghệ An

1

1

1

Trường PTDTNT THCS huyện Con Cuông

1

1

Trường PTDTNT THCS huyện Quỳ Châu

1

1

6

Gia Lai

Trường PTDTNT THPT số II Tỉnh Gia Lai

1

Trường PTDTNT THCS huyện Phú Thiện

1

Trường PTDTNT THCS huyện Chư Pưh

1

7

Kon Tum

Trường PTDTNT THCS,THPT h.Tu Mơ Rông

1

1

8

Đắk Lắk

Trường PTDTNT Đam San tại Thị xã Buôn Hồ

1 ( thiếu QĐ ĐT)

9

Đắk Nông

1

1

1

Trường PTDTNT THCS huyện Đăk Glong

1

10

Lâm Đồng

Trường PTDTNT THCS huyện Lạc Dương

1

1

11

Bình Thuận

Trường PTDTNT THCS huyện Hàm Thuận Nam

1

12

An Giang (cả 2 trường thiếu quyết định)

1

1

1

Trường PTDTNT THCS Tịnh Biên

1 (thiếu QĐ ĐT)

Trường PTDTNT THPT tỉnh An Giang

13

Kiên Giang

1

1

14

Sóc Trăng

Trường PTDTNT THCS Thạnh Phú - Mỹ Xuyên

1

Trường PTDTNT THCS huyện Châu Thành

1

Trường PTDTNT THCS huyện Trần Đề

1

15

Cà Mau

Trường PTDTNT THCS huyện Trần Văn Thời ( kiểm tra lại số liệu tổng mức đầu tư và kinh phí đã thực hiện.

UBND TỈNH……………..
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : /

, ngày tháng năm 2014

BÁO CÁO TRƯỜNG PTDTNT

(Trường dự kiến khởi công năm 2015 và Trường đề xuất lại mức vốn đầutư)

1. Tên trường, tên Dự án:

2. Quyết định đầu tư :Số hiệu, ngày, tháng năm .

(Nếu chưa có thì ghi rõthời gian dự kiến có QĐĐT)

3. Tổng mức đầu tư (triệuđồng):

Chia ra:

- Nguồn vốnCTMTQG.

- Nguồn NS địa phương.

- Nguồn vốn khác.

4. Đề xuất nguồn vốn đầutư CTMTQG năm 2015:

5. Dự kiến năm hoàn thànhdự án:

SỞ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO