BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4055/BNN-TCTL
V/v đầu tư các công trình kè trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc tỉnh Lào Cai.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp văn bảnsố 8513/VPCP-NC ngày 22/11/2010 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư các côngtrình kè trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc tỉnhLào Cai theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8209/BKH-KTNNngày 16/11/2010; về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ýkiến như sau:

1. Thống nhất vềnguyên tắc việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các công trình kè trên sông, suốibiên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc tỉnh Lào Cai như đề nghị của BộKế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Kiến nghị: Đềnghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương, đơn vị tư vấnthực hiện nghiêm túc:

2.1. Hoàn chỉnhhồ sơ dự án trước khi phê duyệt điều chỉnh theo những ý kiến điều chỉnh, bổsung tại các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2.2. Gửi hồ sơdự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật công trình, quyết định phê duyệt về Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi) và các Bộ, ngành để tổnghợp, theo dõi.

Đề nghị quý Vănphòng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: TC, QP, Ngoại giao;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ-5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học