VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4056/VPCP-KTN
V/v lập hồ sơ trình Quốc hội xin chủ trương đầu tư dự án nhà máy xi măng FICO, tỉnh Tây Ninh.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (vănbản số 33/BC-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2013) về việc kiểm tra, rà soát lại nhucầu thực tế vùng nguyên liệu cần thiết cho Dự án dây chuyền 2 nhà máy xi măngFICO, Tây Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốchội tại văn bản số 291/UBTVQH13 -KHCNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 về việc dự ándây chuyền 2 Nhà máy xi măng FICO Tây Ninh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, NN&PTNT, TNMT;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3). Tuyên.29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ