BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4058/BNN-HTQT
V/v: Bổ sung danh mục các dự án do LHQ tài trợ cần kéo dài đến 2011.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp theo côngvăn số 3960/BNN-HTQT ngày 10/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(PTNT) về việc danh mục các dự án do Liên hợp quốc tài trợ cần kéo dài đến2011, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin gửi bổ sung 01 dự án đang được triển khai tạiBộ thông qua Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) như sau (tài liệu đính kèm):

Dự án "Hỗtrợ kỹ thuật trực tiếp nhằm nâng cao sự chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩncấp để ứng phó với cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) tại Việt Nam" (OSRO/RAS/ 604/USA )giai đoạn 4 (từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2011) với tổng ngân sách là 2.200.000USD (hai triệu hai trăm nghìn đô-la Mỹ).

Kính đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và làm các thủ tục cần thiết để bổ sung nguồnvốn và kéo dài thời hạn thực hiện dự án nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (VTHH-05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần