BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4058/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý cho hãng vận tải nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/MOF /VAT ngày26/7/2010 của Công ty TNHH Maersk Việt Nam, Công ty TNHH "K" LinhViệt Nam, Công ty TNHH AFL-NOL Việt Nam, Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines ViệtNam; công văn số 100701/ACC ngày 15/7/2010 của Công ty TNHH Hanjin ShippingViệt Nam; công văn số 1006- 01/KT ngày 11/6/2010 và công văn số 1009- 02/KT ngày22/9/2010 của Công ty TNHH SITC Việt Nam; công văn số 5132/CT-KT1 ngày12/8/2010 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về thuế GTGT đối với khoản thuhoa hồng đại lý cho hãng vận tải biển nước ngoài. Để việc thực hiện được thốngnhất sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008 TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: "Mức thuế suất 10% ápdụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1,2 Mục II, Phần B Thông tư này."

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 8.1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC Bộ Tài chính đã ban hành công văn 10587/BTC-TCT ngày 24/7/2009hướng dẫn:

"Người nộp thuế là đại lý bán vé của dịch vụ bưu điện,xổ số, máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm theo đúng giá quyđịnh của bên giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai doanh thu dịchvụ nhận bán đại lý và không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với khoản hoahồng đại lý được hưởng."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp ViệtNam làm đại lý của hãng tàu nước ngoài và được hưởng hoa hồng thì chính sáchthuế áp dụng như sau:

- Khoản hoa hồng đại lý được hưởng từ việc bán các gói cướcvận tải biển quốc tế từ các cảng trên thế giới về Việt Nam (và ngược lại) theođúng giá qui định của hãng vận tải biển nước ngoài và thu hộ cho hãng tàu biểnnước ngoài khoản tiền cước vận tải biển quốc tế mà đại lý trực tiếp bán đượckhông phải khai thuế GTGT.

- Khoản hoa hồng đại lý thu hộ các khoản phí khác như phíTHC, phí lưu kho, phí lưu bãi tại Việt Nam hoặc thu hộ các khoản tiền khác theoyêu cầu của các hãng tàu biển nước ngoài trong phạm vi hoạt động đại ]ý thìkhoản hoa hồng nhận được cho hoạt động thu hộ này thuộc đối tượng chịu thuếGTGT theo quy định.

Trường hợp trước ngày ban hành công văn này, người nộp thuếđã kê khai, nộp thuế GTGT khác với hướng dẫn trên thì được kê khai điều chỉnhbổ sung theo quy định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục thuế biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai