BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-----------------
V/v: Thông báo đa tuyến quý 2/2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Đến ngày 21/9/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được thông báo đa tuyến ngoại tỉnh đến quý 2/2011 và giám định lại kỳ trước của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh), cụ thể như sau:
1. Về thông báo đa tuyến trong kỳ:
- Trong quý 2/2011 đã có 62 BHXH tỉnh đề nghị thông báo đa tuyến đến trong kỳ và điều chỉnh giảm đa tuyến đến kỳ trước (riêng BHXH tỉnh Phú Thọ thông báo đa tuyến đến quý 1/2011). Sau khi thẩm định, BHXH Việt Nam thông báo thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh đến của 1.139.119 lượt bệnh nhân với số tiền 895,9 tỷ đồng và yêu cầu giám định lại 4.325 trường hợp với số tiền 2,2 tỷ đồng (riêng BHXH thành phố Hồ Chí Minh chưa báo cáo số liệu đa tuyến đến tại 38 cơ sở KCB với số tiền là 354,6 tỷ đồng).
- Thông báo đa tuyến đi của BHXH các tỉnh bao gồm các trường hợp đa tuyến đến được thông báo nêu trên, chi đa tuyến đến bổ sung kỳ trước, số chi đa tuyến đi đã quyết toán được ghi nhận tại trường “t_bhtt” tại các cơ sở KCB không vượt trần tuyến 2 và tại trường “t_datuyen” tại các cơ sở KCB vượt trần tuyến 2.
2. Về tình hình tổng hợp, báo cáo thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh:
Hiện tại, BHXH tỉnh Phú Thọ chưa báo cáo đa tuyến đến quý 2/2011; 03/62 đơn vị chưa có báo cáo bằng văn bản gồm: Hà Nội, Bến Tre, Phú Yên.
3. Một số tỉnh gửi dữ liệu vẫn chưa đúng quy định của BHXH Việt Nam tại Công văn số 531/BHXH-CSYT ngày 10/2/2011 hướng dẫn một số vấn đề về ứng dụng tin học trong thống kê KCB BHYT. BHXH Việt Nam phê bình các tỉnh chưa thực hiện đúng yêu cầu về kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu quyết toán, gửi dữ liệu đa tuyến ngoại tỉnh đến quý 2/2011 rất chậm so với thời hạn quy định (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh); thanh toán trùng lặp, tách một đợt điều trị nội trú thành nhiều hồ sơ thanh toán, thống kê riêng từng dịch vụ kỹ thuật trong một lần khám ngoại trú, thanh toán tiền công khám đối với bệnh nhân vào điều trị nội trú; sai mã thẻ BHYT (cá biệt Lâm Đồng, Quảng Nam in sai mã đối tượng), không đăng ký cấp mã cơ sở KCB BHYT (thành phố Hồ Chí Minh), tự cấp mã ĐKBĐ (BHXH Bộ Quốc phòng), nhiều tỉnh tổng hợp sai chi phí, đề nghị thông báo đa tuyến ngoại tỉnh đối với bệnh nhân nội tỉnh (chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo). Để đảm bảo tiến độ quyết toán, riêng các trường hợp thiếu mã bệnh thông báo đa tuyến quý 2, các tỉnh nơi bệnh nhân đến có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu (nếu có) của tỉnh có bệnh nhân đi.
4. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ sở KCB BHYT tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê khám chữa bệnh BHYT; nghiêm túc thực hiện hướng dẫn tại công văn số 531/BHXH-CSYT nêu trên; kiểm tra, rà soát, chưa quyết toán đối với các trường hợp đề nghị thanh toán sai quy định, thống kê không đầy đủ hoặc không có dữ liệu; thực hiện việc thông báo đa tuyến, giám định lại và từ chối đa tuyến ngoại tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định tại Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của BHXH Việt Nam. Tiếp tục rà soát lại mã cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT do BHXH tỉnh phụ trách và đề nghị bổ sung, thay đổi thông tin hoặc cấp mã mới theo quy định tại Công văn số 954/BHXH-CSYT ngày 15/3/2011 của BHXH Việt Nam.

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

5. Căn cứ thông báo đa tuyến của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh kiểm tra, đối chiếu với thông báo của BHXH các tỉnh nơi bệnh nhân đến trước khi khấu trừ vào quỹ của cơ sở KCB nơi đăng ký ban đầu. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Các Ban; Chi, CST, KT, TĐKT;
- Lưu VT, CSYT (2 bản).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?