TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/CT-TTHT
V/v : Chi phí lãi vay

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH TMDV Thái Thịnh Nam
Địa chỉ: 17 Đường 45, P.6, Q.4, TP.HCM
Mã số thuế: 0301775547

Trả lời văn bảnsố 02/2013/CV-TTN ngày 31/12/2013 của Công ty về chi phí lãi vay; Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN):

- Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

“Các khoản chi được trừ và không đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điềukiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật.”

- Tại Khoản 2.15, Khoản 2.16 Điều 6 quyđịnh các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“2.15 Phần chi phí trả lãi tiền vay vốnsản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chứckinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam côngbố tại thời điểm vay.”

2.16 Chi trả lãi tiền vay để góp vốnđiều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký cònthiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợpdoanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp Công ty trong năm 2013 và năm 2014 có phát sinh các khoản vay để bổ sungvốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nếu khoản chi trả lãitiền vay không thuộc khoản chi quy định tại Khoản 2.15, Khoản 2.16 Điều 6 Thôngtư 123/2012/TT-BTC thì được tính vào chi được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
6-338290-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga