THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 406/TTg-QHQT

V/v: Phê duyệt Hiệp định Tài chính với EU về Chương trình Đối tác Tư pháp giai đoạn 2010 - 2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 03/TTr-BTP ngày 01 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu về Chương trình Đối tác Tư pháp giai đoạn 2010 - 2015, với các nội dung như kiến nghị của Bộ Tư pháp nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp, Hoàng Thế Liên ký Hiệp định Tài chính trên với Liên minh Châu Âu.

3. Giao Bộ Ngoại giao làm các thủ tục cần thiết cho việc ủy quyền ký Hiệp định theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng