VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/VPCP-ĐMDNV/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đồng Nai;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Về báo cáo của VCCI tại công văn số 2374/PTM-KHTH ngày 16 tháng 12 năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 11 năm 2020 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Các bộ, ngành, địa phương có tên tại phụ lục 4 công văn số 2374/PTM-KHTH ngày 16 tháng 12 năm 2020 của VCCI khẩn trương trả lời kiến nghị còn tồn đọng của các doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

2. Bộ Tài chính và Đài Tiếng nói Việt Nam theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của các doanh nghiệp tại phụ lục 1 công văn số 2374/PTM-KHTH ngày 16 tháng 12 năm 2020 của VCCI, đồng gửi Văn phòng Chính phủ, VCCI đtng hợp; trường hợp vượt thm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đồng Nai, Đài Tiếng nói Việt Nam và cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
-
VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn